PRIVACYBELEID

17 augustus 2021

COMODO architecten bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij COMODO architecten bv op info@comodoarchitecten.be

De verantwoordelijke voor de verwerking is COMODO architecten bv, Roeselbergdal 34, 3012 Wilsele, KBO-nummer 0894.922.196.

Verwerkingsdoeleinden

COMODO architecten bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten (of toekomstige klanten) en desgevallend hun personeel of vertegenwoordigers of andere contacten, in het kader van (of met het oog op) en afhandeling van de hem toegewezen opdracht en onderhavig contract, de afhandeling van een schadegeval, het beheer van zijn klantenbestand, de relatie met zijn verzekeraar en overheidsinstanties.

De gegevens van leveranciers (of hun personeel of vertegenwoordigers) worden verwerkt in het kader van de aanvraag en opvolging van de levering van producten of diensten.

Voor facturatiedoeleinden worden deze gegevens verwerkt en beheerd in de boekhouding.

Naast bovenstaande partijen verzamelen en verwerken wij ook de gegevens van partners (of hun personeel of vertegenwoordigers) die ons kunnen bijstaan met hun advies of diensten in functie van onze kantoorbehoeften of voor de noodzakelijke uitvoering van een overeenkomst. (zoals aannemers, ingenieurs, advocaten, experts, verzekeraars, dienstverleners….)

Voor het beheer van mogelijke geschillen (conflicten, geschillen en protesten).

Voor de communicatie en marketing, inclusief het beheer van onze website en andere communicatiekanalen zoals Instagram en Linkedin.

Voor interne kwaliteitscontroleprocedures.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

COMODO architecten bv verwerkt de gegevens die nodig zijn om de uitvoering van een project tot een goed einde te kunnen brengen. Deze gegevens worden door de klant zelf aangereikt wanneer er beroep gedaan wordt op onze diensten. Dit zijn persoonlijke gegevens zoals naam, adres, contactgegevens

COMODO architecten bv verwerkt ook de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan haar boekhoudkundige en andere wettelijke of deontologische verplichtingen. Dit zijn persoonlijke gegevens zoals contactgegevens en het BTW nummer indien van toepassing

COMODO architecten bv kan ook persoonsgegevens (verder) verwerken voorzover dit nodig is voor de behartiging van haar rechtmatig belang, zoals voor het informeren van haar klanten over onze projecten of, wanneer nodig, de bescherming van haar belangen.

De gegevens worden bekomen mondeling of digitaal wanneer deze nodig zijn om het dossier te vervolledigen in een bepaalde fase van het dossier. Deze kunnen van de klant komen of van andere leveranciers of partners met het zelfde doel om het project tot een goed einde te brengen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen persoonsgegevens van de klant, leveranciers of partners worden gedeeld met andere leveranciers, adviseurs, bedrijfsrevisoren, partners of bevoegde instanties binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn of met enige andere partner. Voorbeelden van deze ontvangers zijn studiebureaus waar wij mee samenwerken in functie van een project.

De ontvangers van de informatie moeten op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens, zo zij als verwerker optreden.

Doorgeven van de gegevens aan een overheid

De architect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat hij zelf, ondernemingen en/of personen die met hem in verbinding staan, aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing , of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, de verplichte beroepsaansprakelijkheid).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Rekening houdend met de wettelijk opgestelde termijnen zonder afwijkmogelijkheden.

De betrokkene heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@comodoarchitecten.be.

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die je kan contacteren via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.